SCB- Du lịch – BOOKING.COM: GIẢM 10%

Địa điểm áp dụng : 

https://sp.booking.com/index.html?aid=1900932

Ưu đãi:

Thời gian hết hạn :

31/12/2020

Nguồn: SCB